Талхис ан-наху تلخيص النحو
Мухаммад Халис Ширвани
Талхис ан-наху تلخيص النحو
Издательство: Дар Сагадат
1895 г.
Арабский 59 стр
Скачать PDF