аль-Джуз аль-авваль мин тафсир...Любаб ат-тавиль фи маани ат-танзиль. الجزء الأول من تفسير...لباب التأويل في معاني التنزيل
Аляуддин Мухаммад бин Ибрахим аль-Багдади
аль-Джуз аль-авваль мин тафсир...Любаб ат-тавиль фи маани ат-танзиль. الجزء الأول من تفسير...لباب التأويل في معاني التنزيل
Арабский 543 стр
Скачать PDF