аль-Джуз ар-рабиг мин Миркат аль-мафатих шарх Мифтах аль-масабих. الجزء الرابع من مرقاة المفاتح شرح مفتاح المصابح
Али бин Султан Мухаммад аль-Кари
аль-Джуз ар-рабиг мин Миркат аль-мафатих шарх Мифтах аль-масабих. الجزء الرابع من مرقاة المفاتح شرح مفتاح المصابح
Арабский 764 стр
Скачать PDF