аль-Джуз ас-салис мин хашия аль-мусамма Радд аль-мухтар 'аля дурр аль-мухтар. الجزء الثّالث من خاشية المسمّى ردّ المختار على درّ المختار
Мухаммад Амин бин Умар бин Абдульазиз бин Абидин (Ибн Абидин)
аль-Джуз ас-салис мин хашия аль-мусамма Радд аль-мухтар 'аля дурр аль-мухтар. الجزء الثّالث من خاشية المسمّى ردّ المختار على درّ المختار
Арабский 480 стр
Скачать PDF