1995
Зафар аль-аманий би шарх Мухтасар ас-сайид аш-шариф аль-Джурджани. طفر الأماني بشرح محتصر السّيّد الشّريف الجرجاني
Абу аль-Хай аль-Лякнави
Зафар аль-аманий би шарх Мухтасар ас-сайид аш-шариф аль-Джурджани. طفر الأماني بشرح محتصر السّيّد الشّريف الجرجاني
Арабский 797 стр
Скачать PDF